Kategoria: Zmiany środowiska

WZROST TEMPERATURY

Temperatura zaczęła wzrastać ok. 12100 lat BP, czyli na początku interstadiału (na stanowis­kach wzdłuż atlantyckiego wybrzeża Ameryki zmiany temperatury są opóźnione w stosunku do tych z Wielkiej Brytanii i północno-za­chodniej Europy) i osiągnęła maksimum ok. 11300 lat BP. Krótszy chłodny

NAJMNIEJSZA ZMIENNOŚĆ

Najmniejszą zmien­ność klimatu zanotowano w Nowej Anglii (Peteet i in., 1993), gdzie jedyną wyraźną zmianą od początku interstadiału, czyli od ok. 12400 lat BP, było ochłodzenie młodszego dryasu. Rozprzestrzeniły się wówczas borealne gatunki drzew, takie jak świerk (Picea), mod­rzew (Larix),

TEMPO TOPNIENIA LODU

Było to skutkiem spadku tempa topnienia lodu. W młodszym dryasie nastąpił także spadek poziomu wód w jeziorach, co omawiają Magny i Ruffaldi (1995) na przykła­dzie stanowiska w górach Jura we Francji. Mathewes (1993) zinterpretował dostępne wyni­ki badań z młodszego dryasu

DOSTĘPNE WYNIKI

Mathewes (1993) zinterpretował dostępne wyni­ki badań z młodszego dryasu z pacyficznego wybrzeża Ameryki Północnej, od Oregonu do Alaski. Wyraźnie zaznacza się tu występowanie chłodnego i wilgotnego klimatu 11 000-10 000 lat BP, przejawiające się np. w maksimum pyłków choiny górskiej

OGRANICZONE ŚLADY

Po ich znalezie­niu można byłoby wykazać, że ochłodzenie młodszego dryasu objęło co najmniej całą półkulę północną. W Ameryce Południowej i Środkowej zna­leziono pewne, choć ograniczone ślady wska­zujące na wystąpienie ochłodzenia równoległego do młodszego dryasu. Pochodzą one z nieco wcześniejszego okresu 12500-10000

GRANICE WYSTĘPOWANIA

Uważa się, że górne granice występowania stref roślinnych obniżyły się o 300-400 m. Na pojawienie się chłodnego okresu ok. 12166 lat BP wskazuje stosunek izotopów tlenu w rdzeniu lodowym Huascaran w Andach Peruwiańskich (Thompson i in., 1995). Potwierdzeniem są również,

GÓRNA GRANICA LASU

Górna granica lasu obniżyła się wówczas o  400 m w stosunku do położenia w inter- stadiale Guantiva, odzwierciedlając spadek temperatury o 2-3°C. Tę i inne prace z obszaru Andów omówił Heine (1993), twierdząc, że nieprecyzyjne datowania młodszego dryasu na stanowiskach z

MOŻLIWE ZWIĄZKI

Wydaje się jednak możliwe, że istnieją związki między ciepłymi epizodami w rdzeniach lodo­wych Arktyki, Antarktydy i Andów.Na wątłe ślady występowania ochłodzenia odpowiadającego młodszemu dryasowi wska- j żują inne stanowiska w południowej części Ameryki Południowej. Markgraf (1993) twier­dzi, że duża zawartość

UZYSKANE DANE

Heusser (1993) twierdzi natomiast, że dane uzyskane za pomocą analizy pyłkowej z sześciu innych stanowisk z Ziemi Ognistej dowodzą wystąpienia dwóch okresów chłod­nych, pierwszy z nich miał pojawić się 11000-10000 lat BP. Istnieją próby korelacji tych danych. Na półkuli południowej

POWSTAŁE WYDMY

Uważają oni, że wydmy powstały podczas niewielkiej regresji morza, która nastąpiła, gdy większość ziemskiej wody została uwięziona w lądolodach. Goede i in. (1996), opierając się na wykresie stosunku izotopów tlenu zawartych w kalcytowych stalagmitach jaskini we wschodniej Wiktorii, wykazali, że

ANALOG GLOBALNEGO OCIEPLENIA

Temu przejściu towa­rzyszyły zmiany pedologiczne, ekologiczne i hydrologiczne. W ostatnich dziesięciu latach interesowało się nimi wielu badaczy, między innymi dlatego, że dają pojęcie o tempie zmian i sposobie, w jaki zbiorowiska biotyczne reagują na bodźce klimatyczne. Uważa się, że może

NAJLEPIEJ UDOKUMENTOWANE

Najlepiej udokumen­towane są zmiany tego rodzaju w Europie i Ameryce Północnej, ale podobne zachodziły na całym globie. Zestawiono główne kopalne gatunki ssaków żyjących w środkowym i młod­szym czwartorzędzie na Wyspach Brytyjskich, których szczątki znaleziono w Marsworth (Green i in., 1984).